Járványügyi rendelkezések a Nagyhétre és Húsvétra

Még mindig tart a Covid-19 okozta pandémia drámája, amely nagyon sok változtatást eredményezett a megszokott liturgikus ünneplésben. Mivel normális helyzetre íródtak, ezért a liturgikus könyvekben lévő szabályok és rendelkezések nem alkalmazhatók a maguk teljességében a jelenlegi krízisre. Ezért a Püspöknek- a rábízott Egyház liturgikus irányítójaként- feladata, hogy megfontolt döntéseket hozzon annak érdekében, hogy a liturgikus cselekményeket gyümölcsöző módon végezzék Isten népe és a lelkek javára, megtartva a közjóért felelős hatóság rendelkezéseit és az egészség védelmében hozott előírásait.

A nagyhét megkezdése előtt a plébániavezetők részére mellékeltem az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció tavalyi évben, 2020. március 19-én kelt Dekrétumát. A Kongregáció Szent Háromnap ünneplésére vonatkozó előírásai jelen évben is érvényesek. Mindezeket figyelembe véve, valamint a hatályos állami előírások, továbbá az ezek nyomán az MKPK által 2021. március 26-án kiadott rendelkezések értelmében, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztoraként az alábbi módon rendelkezem a Veszprémi Főegyházmegye területén lévő valamennyi templomra vonatkozóan:

Templomainkat továbbra is nyitva tartjuk és nyilvános istentiszteletek is végezhetők a rendelkezések gondos betartásával. Azokban a templomokban viszont, ahol a személyek közötti védőtávolságokat nem tudják megtartani, ne kerüljön sor nyilvános istentiszteletre.
Érvényben van, és marad visszavonásig az általam mindenki számára megadott felmentés a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Az időseket, betegeket, az őket gondozókat, ápolókat, a velük egy háztartásban élőket pedig kérjük, hogy a fertőzés elkerülése érdekében ne vegyenek részt a szertartásokon. Ők otthonukban imádkozzanak, illetve kapcsolódjanak be a közösségi média eszközei segítségével a miseközvetítésekbe.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció javasolja, hogy a hívek a nagyhét liturgiái esetében a Püspök által celebrált szertartásokat részesítsék előnyben a közvetítés során. Bátorítom azokat a híveket, akik nem tudnak saját plébániájukon személyesen bekapcsolódni a szertartásokba, hogy az egység jeleként ezen főegyházmegyei közvetítéseket vegyék igénybe.

Ezek ideje: 

Április 1. Nagycsütörtök
10:00 Olajszentelési szentmise
18:00 Szentmise az utolsó vacsora emlékezetére

Április 2. Nagypéntek
18:00 Szertartás Jézus Krisztus kereszthalálának napján

Április 3. Nagyszombat
18:00 Vigília szertartás

Április 4. Húsvétvasárnap
10:00 Érseki szentmise

Megtekinthetők lesznek a Veszprémi Érsekség Facebook oldalán és YouTube csatornáján, valamint a Veszprém televízióban.

Templomainkban nagy gondot kell fordítanunk a fertőzés terjedését csökkentő óvintézkedések megtartására! Továbbra is különösképpen ügyeljünk az orrot, szájat teljesen eltakaró, helyesen viselt maszk használatára! A ministránsoknak, liturgikus szolgálattevőknek is kell maszkot viselniük. A celebránsnak az áldoztatáskor viselnie kell a maszkot. A szentáldozáshoz járuló hívek csak közvetlenül áldozásuk előtt vegyék le maszkjukat. A celebráns és minden áldoztató a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítse kezeit. Az áldoztatás továbbra is csak kézbe történhet. A perselyezés továbbra is a hívek szentmiséről történő távozásakor, a kijáratnál történhet. Törekedjünk a templomban a személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartására. A szentelvíztartók továbbra is maradjanak üresek.

Gondoskodni kell az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztántartásáról, és – minél rövidebb időközökkel történő – hatékony fertőtlenítéséről. Gondoskodni kell a bejáratoknál a kézfertőtlenítési lehetőségről (lehetőleg ne csak egy kézfertőtlenítő szert biztosítsunk, főleg a nagyobb templomokban, illetve utántöltésre, cseréjére is figyeljünk oda).

A szentgyónás végzésével kapcsolatban kérem, hogy a hívek gyóntatása továbbra se történjen zárt gyóntatószékben, hanem levegős, nagyobb helyiségben, kápolnában, illetve amennyiben az időjárás alkalmassá válik ehhez, szabadtéren.

A koronavírus-járvány harmadik hullámának következtében kialakult veszélyhelyzetben, a további fertőzések megelőzése érdekében a Veszprémi Főegyházmegye területén felhatalmazást adok minden gyóntatási fakultással rendelkező áldozópapnak, hogy Virágvasárnap, Húsvét ünnepén, valamint a kötelező húsvéti szentgyónás elvégzésére kijelölt időszakban, egészen Szentháromság vasárnapjáig (május 30.) – amennyiben szükséges – általános feloldozásban részesítse azokat a bűnbánókat, akik ezt megfelelő előkészület után kérik. Az általános feloldozás esetében is elengedhetetlenül szükséges a megtérő bűnbánata, és a súlyos bűnök fülgyónásban történő mielőbbi megvallásának szilárd elhatározása. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.

A Szent Háromnap szertartásai végezhetők a plébániatemplomokban, szem előtt tartva, hogy jelen helyzetben alkalmasabbnak látszik, ha egy több plébániából álló plébániakörzet hívei nem egyetlen templomban koncentrálódnak, hanem több templomban, kisebb létszámban van lehetőségük a részvételre. A kijárási korlátozás miatt az esti szertartások legkésőbb 18 órakor el kell, hogy kezdődjenek.

Virágvasárnap barkaszentelés utáni, Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékező és a húsvéti feltámadási körmenet idén mindenhol elmarad.

Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések szigorú betartására!

Kívánom, hogy a nagyheti szertartásokon való személyes, vagy online módon történő részvételünk segítsen mindnyájunkat abban, hogy Krisztus Urunk szenvedésének és feltámadásának húsvéti misztériumát átélve és abból merítve, szüntelenül a remény hordozói lehessünk környezetünkben.

Szent Péter apostol szavai a pandémia idején különösképpen is tanítanak bennünket a Jézusba és Mennyei Atyjába vetett mély hit és remény fontosságáról:

„Általa hiszek Istenben, aki feltámasztotta a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen”. (1 Pét. 1,21)

Veszprém, 2021. március 27-én

dr. Udvardy György érsek

 

Skip to content